You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2017 - September 2017
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Harry Vaghjiani 65 70 0 0 0 0 0 135 15.7
2 Vijay Vaghjiani 42 75 0 0 0 0 0 117 12.3
3 Etan Patel 70 46 0 0 0 0 0 116 8
4 Faisal Shivji 62 40 0 0 0 0 0 102 13.2
5 Shailen Devani 0 100 0 0 0 0 0 100 13
6 Pravin Patel 100 0 0 0 0 0 0 100 20.6
7 Vijay Pindoria 38 58 0 0 0 0 0 96 15.2
8 Ash Amin 28 62 0 0 0 0 0 90 8.1
9 Shreya Devani 0 85 0 0 0 0 0 85 13
10 Elaish Amin 85 0 0 0 0 0 0 85 18.6
11 Hitesh Patel 58 26 0 0 0 0 0 84 12.1
12 Kanti Mepani 30 54 0 0 0 0 0 84 12.8
13 Sunil Pindoria 50 30 0 0 0 0 0 80 13
14 Milan Adatia 75 0 0 0 0 0 0 75 19.5
15 Vinny Bulsara 32 34 0 0 0 0 0 66 19.2
16 Vithal Adatia 34 32 0 0 0 0 0 66 25.9
17 Rishi Pindoria 0 65 0 0 0 0 0 65 25.2
18 Nish Patel 54 0 0 0 0 0 0 54 17.1
19 Kiran Patel 0 50 0 0 0 0 0 50 17.2
20 Dhiren Morzaria 48 0 0 0 0 0 0 48 21.3
21 Dhruva Adatia 0 48 0 0 0 0 0 48 22.4
22 Mayur Patel 46 0 0 0 0 0 0 46 6.9
23 Shital Thakkar 0 44 0 0 0 0 0 44 6.5
24 Raj Patel 44 0 0 0 0 0 0 44 17.1
25 Jayesh Kotecha 0 42 0 0 0 0 0 42 19.4
26 Aman Chauhan 40 0 0 0 0 0 0 40 21.1
27 Shesh Patel 0 38 0 0 0 0 0 38 15.4
28 Rishi Kapur 0 36 0 0 0 0 0 36 28
29 Dipesh Patel 36 0 0 0 0 0 0 36 28
30 Kesh Patel 0 28 0 0 0 0 0 28 15.3
31 Snehal Radia 26 0 0 0 0 0 0 26 23.2
32 Ash Hirani 0 24 0 0 0 0 0 24 21.5
33 Patrick Patel 0 20 0 0 0 0 0 20 20.8
34 Hement Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6
35 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5
36 Dharmesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2
37 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
38 Dipak Chavda 0 0 0 0 0 0 0 0 15
39 Neal Parmar 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4
40 Baz Hirani 0 0 0 0 0 0 0 0 19.8
41 Channa Wijeratne 0 0 0 0 0 0 0 0 20.1
42 Bhavesh Pattani 0 0 0 0 0 0 0 0 25.7
43 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 25.9
44 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 27.7
45 Sanjay Thakkar 0 0 0 0 0 0 0 0 28