You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2017 - September 2017
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Etan Patel 70 46 46 100 0 0 0 262 7.3
2 Vinny Bulsara 30 34 100 85 0 0 0 249 16
3 Harry Vaghjiani 65 70 36 70 0 0 0 241 17
4 Ash Amin 26 62 85 62 0 0 0 235 7.6
5 Pravin Patel 100 0 62 54 0 0 0 216 21
6 Hitesh Patel 58 24 24 75 0 0 0 181 12.2
7 Vijay Vaghjiani 40 75 28 38 0 0 0 181 12.5
8 Kanti Mepani 28 54 38 44 0 0 0 164 13.4
9 Shailen Devani 0 100 58 0 0 0 0 158 12.3
10 Vithal Adatia 32 30 65 26 0 0 0 153 27
11 Aman Chauhan 38 0 54 50 0 0 0 142 21.5
12 Shesh Patel 0 38 44 58 0 0 0 140 15.9
13 Faisal Shivji 62 40 0 34 0 0 0 136 13.6
14 Shreya Devani 0 85 50 0 0 0 0 135 13.6
15 Vijay Pindoria 36 58 34 0 0 0 0 128 15.5
16 Dhiren Morzaria 46 0 70 0 0 0 0 116 21.3
17 Shital Thakkar 0 44 0 65 0 0 0 109 6.5
18 Kesh Patel 0 26 42 40 0 0 0 108 15.9
19 Honey Patel 22 20 30 30 0 0 0 102 11.4
20 Hitesh Bhudia 48 32 22 0 0 0 0 102 21.4
21 Rishi Kapur 20 36 26 20 0 0 0 102 28
22 Sunil Pindoria 50 28 20 0 0 0 0 98 13.5
23 Milan Adatia 75 0 0 22 0 0 0 97 20.3
24 Dhruva Adatia 0 48 48 0 0 0 0 96 22.6
25 Nish Patel 54 0 40 0 0 0 0 94 17.4
26 Jayesh Kotecha 0 42 0 46 0 0 0 88 19.8
27 Kiran Patel 0 50 0 36 0 0 0 86 17.7
28 Elaish Amin 85 0 0 0 0 0 0 85 18.6
29 Hement Patel 0 0 75 0 0 0 0 75 11.1
30 Raj Patel 42 0 0 32 0 0 0 74 17.6
31 Ash Hirani 0 22 0 48 0 0 0 70 21.9
32 Rishi Pindoria 0 65 0 0 0 0 0 65 25.2
33 Snehal Radia 24 0 32 0 0 0 0 56 23.7
34 Mayur Patel 44 0 0 0 0 0 0 44 6.9
35 Baz Hirani 0 0 0 42 0 0 0 42 20.2
36 Dipesh Patel 34 0 0 0 0 0 0 34 28
37 Harvey Bhachu 0 0 0 28 0 0 0 28 12.9
38 Sanjay Thakkar 0 0 0 24 0 0 0 24 28
39 Patrick Patel 0 18 0 0 0 0 0 18 20.8
40 Dharmesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2
41 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
42 Dipak Chavda 0 0 0 0 0 0 0 0 15
43 Neal Parmar 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4
44 Channa Wijeratne 0 0 0 0 0 0 0 0 20.1
45 Bhavesh Pattani 0 0 0 0 0 0 0 0 25.7
46 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 25.9
47 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 27.7