You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2021 - September 2021
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 54 8.4
2 Shital Thakkar 30 8.5
3 Honey Patel 0 9.4
4 Etan Patel 62 10.5
5 Mayur Patel 0 10.8
6 Kanti Mepani 22 11.2
7 Vijay Vaghjiani 75 12.1
8 Shesh Patel 0 12.1
9 Hement Patel 0 12.1
10 Sunil Naik 0 12.2
11 Dharmesh Patel 28 12.5
12 Faisal Shivji 18 12.9
13 Shailen Devani 0 13.4
14 Vinny Bulsara 44 13.5
15 Harry Vaghjiani 58 13.5
16 Hitesh Patel 34 14
17 Ash Hirani 48 14.1
18 Randeep Saini 85 14.3
19 Kesh Patel 10 14.3
20 Sunil Pindoria 10 14.6
21 Jayesh Kotecha 24 14.7
22 Kush Thakar 0 15
23 Harvey Bhachu 0 15
24 Vijay Pindoria 10 15.4
25 Nish Patel 0 15.4
26 Elaish Amin 26 15.6
27 Rakesh Gupta 0 16
28 Sat Popat 50 16.2
29 Neal Parmar 46 16.2
30 Raj Patel 10 16.6
31 Pravin Patel 10 16.8
32 Baz Hirani 0 16.8
33 Dipak Chavda 0 17
34 Cheraag Amin 0 17
35 Amo Amin 20 17.3
36 Milan Adatia 0 17.5
37 Rupen Patel 10 17.7
38 Rishi Pindoria 40 17.7
39 Martin Halai 0 18
40 Dhruva Adatia 70 18.2
41 Nikhil Patel 65 18.4
42 Kiran Patel 0 18.4
43 Aman Chauhan 12 18.5
44 Sham Ganatra 0 19
45 Hitesh Bhudia 0 20
46 Ramesh Halai 14 20.6
47 Indy Jassal 0 20.8
48 Hem Kothari 10 20.8
49 Snehal Radia 10 21.4
50 Patrick Patel 36 21.4
51 Nabs Halai 32 21.4
52 Mux Halai 10 22.2
53 Geets Patel 100 22.4
54 Channa Wijeratne 16 22.7
55 Vithal Adatia 42 22.9
56 Sanjay Thakkar 38 24
57 Rishi Kapur 10 24
58 Ravi Outar 10 24
59 Raj Davda 0 24