You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2019 - September 2019
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Harry Vaghjiani 75 70 0 0 0 0 0 145 13
2 Vijay Vaghjiani 100 38 0 0 0 0 0 138 12.5
3 Sunil Pindoria 85 44 0 0 0 0 0 129 14.1
4 Sanjay Thakkar 42 85 0 0 0 0 0 127 23
5 Ash Amin 48 65 0 0 0 0 0 113 8.1
6 Hitesh Patel 30 75 0 0 0 0 0 105 14
7 Jayesh Kotecha 0 100 0 0 0 0 0 100 14
8 Elaish Amin 38 62 0 0 0 0 0 100 14.5
9 Rupen Patel 62 34 0 0 0 0 0 96 20.2
10 Kanti Mepani 65 30 0 0 0 0 0 95 11.8
11 Neal Parmar 46 40 0 0 0 0 0 86 17.4
12 Etan Patel 40 42 0 0 0 0 0 82 10.4
13 Kiran Patel 54 20 0 0 0 0 0 74 18.4
14 Honey Patel 20 50 0 0 0 0 0 70 9.3
15 Mayur Patel 16 54 0 0 0 0 0 70 10.5
16 Rakesh Gupta 70 0 0 0 0 0 0 70 14
17 Amo Amin 32 36 0 0 0 0 0 68 18.7
18 Raj Patel 36 22 0 0 0 0 0 58 15.6
19 Cheraag Amin 58 0 0 0 0 0 0 58 20.2
20 Vithal Adatia 0 58 0 0 0 0 0 58 22
21 Mux Halai 24 32 0 0 0 0 0 56 20.8
22 Shesh Patel 50 0 0 0 0 0 0 50 14.1
23 Sunil Naik 0 48 0 0 0 0 0 48 14
24 Shreya Devani 0 46 0 0 0 0 0 46 9
25 Channa Wijeratne 44 0 0 0 0 0 0 44 20.2
26 Ash Hirani 26 16 0 0 0 0 0 42 18.9
27 Vinny Bulsara 28 10 0 0 0 0 0 38 13.8
28 Snehal Radia 34 0 0 0 0 0 0 34 20.6
29 Martin Halai 22 10 0 0 0 0 0 32 22.5
30 Shital Thakkar 0 28 0 0 0 0 0 28 8.1
31 Kesh Patel 0 26 0 0 0 0 0 26 14.1
32 Pravin Patel 0 24 0 0 0 0 0 24 18.2
33 Rishi Kapur 14 10 0 0 0 0 0 24 24
34 Dharmesh Patel 0 18 0 0 0 0 0 18 12.1
35 Baz Hirani 18 0 0 0 0 0 0 18 16.6
36 Vijay Pindoria 0 14 0 0 0 0 0 14 14.3
37 Nish Patel 0 12 0 0 0 0 0 12 15.3
38 Faisal Shivji 0 10 0 0 0 0 0 10 12.4
39 Shailen Devani 0 10 0 0 0 0 0 10 13.4
40 Patrick Patel 0 10 0 0 0 0 0 10 20.6
41 Hement Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 12
42 Raj Dattani 0 0 0 0 0 0 0 0 14
43 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 14
44 Kush Thakar 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 Dhiren Morzaria 0 0 0 0 0 0 0 0 15
46 Dipak Chavda 0 0 0 0 0 0 0 0 16
47 Milan Adatia 0 0 0 0 0 0 0 0 17
48 Rishi Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 18
49 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 18
50 Aman Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 18
51 Hitesh Bhudia 0 0 0 0 0 0 0 0 20
52 Dhruva Adatia 0 0 0 0 0 0 0 0 20
53 Bhavesh Pattani 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 24
55 Dipesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 24