You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2021 - September 2021
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Randeep Saini 85 70 85 54 100 85 70 549 9.1
2 Ash Amin 58 10 100 85 70 100 85 508 6.7
3 Kanti Mepani 22 62 75 44 75 32 36 346 10.7
4 Etan Patel 62 46 10 70 30 70 58 346 10.7
5 Amo Amin 20 100 14 20 62 65 32 313 16.4
6 Nikhil Patel 65 85 0 75 12 50 0 287 17.5
7 Vijay Vaghjiani 75 36 28 28 40 48 24 279 12.4
8 Dhruva Adatia 70 54 70 38 0 36 0 268 18.4
9 Sat Popat 50 0 40 34 48 24 65 261 16.9
10 Geets Patel 100 34 0 46 44 14 20 258 23.3
11 Harry Vaghjiani 54 48 44 62 26 0 22 256 13.7
12 Vinny Bulsara 44 32 54 32 24 40 12 238 14.2
13 Kesh Patel 10 18 20 22 54 58 48 230 14.6
14 Rishi Pindoria 40 0 0 50 36 44 54 224 17.5
15 Vijay Pindoria 10 40 38 65 0 46 18 217 16.1
16 Sham Ganatra 0 0 30 24 42 75 46 217 18.2
17 Shital Thakkar 30 16 48 100 10 0 0 204 8.6
18 Pravin Patel 10 10 50 10 65 20 30 195 18.1
19 Vithal Adatia 42 20 32 0 85 0 14 193 22.5
20 Rikin Amin 0 0 26 12 58 38 50 184 23.8
21 Hitesh Patel 34 24 62 40 0 18 0 178 14.7
22 Jayesh Kotecha 24 50 0 48 0 0 44 166 14.5
23 Cheraag Amin 0 12 34 10 28 42 40 166 18.6
24 Ravi Outar 10 10 22 30 14 16 62 164 23.5
25 Patrick Patel 36 10 24 10 32 22 26 160 23.8
26 Ramesh Halai 14 75 58 0 0 0 0 147 20.3
27 Ash Hirani 48 10 10 0 38 0 34 140 14.9
28 Neal Parmar 46 0 0 26 0 62 0 134 16.4
29 Mux Halai 10 14 0 18 10 54 28 134 24
30 Dharmesh Patel 28 0 46 58 0 0 0 132 12.4
31 Hitesh Bhudia 0 10 0 16 0 0 100 126 19.2
32 Raj Patel 10 65 0 0 46 0 0 121 16.4
33 Sanjay Thakkar 38 10 10 10 20 28 0 116 24
34 Faisal Shivji 18 58 36 0 0 0 0 112 13
35 Elaish Amin 26 22 18 10 16 0 0 92 17
36 Harvey Bhachu 0 0 16 10 34 30 0 90 16.2
37 Rupen Patel 10 10 0 42 0 26 0 88 18.7
38 Milan Adatia 0 42 0 10 0 34 0 86 18.6
39 Martin Halai 0 0 0 10 0 0 75 85 17.8
40 Nish Patel 0 0 65 0 0 0 16 81 15.5
41 Dipak Chavda 0 38 0 36 0 0 0 74 17.4
42 Honey Patel 0 10 12 0 50 0 0 72 9.9
43 Shesh Patel 0 28 42 0 0 0 0 70 12.3
44 Snehal Radia 10 0 0 14 0 0 42 66 21.4
45 Nabs Halai 32 10 0 0 22 0 0 64 22.2
46 Indy Jassal 0 44 0 10 0 0 0 54 21.6
47 Rishi Kapur 10 10 10 10 0 0 10 50 24
48 Baz Hirani 0 0 0 10 0 0 38 48 17.5
49 Kiran Patel 0 30 0 0 18 0 0 48 19
50 Sunil Pindoria 10 26 0 0 0 0 10 46 15.3
51 Hem Kothari 10 0 10 10 0 0 0 30 22
52 Aman Chauhan 12 0 0 10 0 0 0 22 19
53 Channa Wijeratne 16 0 0 0 0 0 0 16 22.7
54 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8
55 Hement Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
56 Sunil Naik 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2
57 Shailen Devani 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4
58 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 16
59 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 24