You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2021 - September 2021
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 54 10 100 8.3
2 Shital Thakkar 30 16 48 9
3 Honey Patel 0 10 14 10
4 Mayur Patel 0 10.8
5 Kanti Mepani 22 62 75 10.9
6 Etan Patel 62 46 12 10.9
7 Hement Patel 0 12.1
8 Sunil Naik 0 12.2
9 Vijay Vaghjiani 75 36 28 12.3
10 Shesh Patel 0 28 42 12.3
11 Dharmesh Patel 28 46 12.5
12 Faisal Shivji 18 58 36 13
13 Shailen Devani 0 13.4
14 Vinny Bulsara 44 32 54 13.6
15 Harry Vaghjiani 58 48 44 13.6
16 Randeep Saini 85 70 85 13.7
17 Hitesh Patel 34 24 62 14.3
18 Kesh Patel 10 18 22 14.8
19 Sunil Pindoria 10 26 14.9
20 Jayesh Kotecha 24 50 14.9
21 Ash Hirani 48 10 10 14.9
22 Kush Thakar 0 15
23 Nish Patel 0 65 15.2
24 Harvey Bhachu 0 18 15.3
25 Vijay Pindoria 10 40 38 15.8
26 Rakesh Gupta 0 16
27 Neal Parmar 46 16.2
28 Elaish Amin 26 22 20 16.2
29 Sat Popat 50 40 16.4
30 Amo Amin 20 100 16 16.5
31 Raj Patel 10 65 16.6
32 Baz Hirani 0 16.8
33 Dipak Chavda 0 38 17.2
34 Pravin Patel 10 10 50 17.3
35 Nikhil Patel 65 85 17.4
36 Rishi Pindoria 40 17.7
37 Milan Adatia 0 42 17.7
38 Cheraag Amin 0 12 34 17.7
39 Martin Halai 0 18
40 Dhruva Adatia 70 54 70 18.2
41 Rupen Patel 10 10 18.4
42 Aman Chauhan 12 18.5
43 Kiran Patel 0 30 18.6
44 Sham Ganatra 0 30 19.2
45 Ramesh Halai 14 75 58 20.3
46 Hitesh Bhudia 0 10 20.6
47 Indy Jassal 0 44 21
48 Snehal Radia 10 21.4
49 Hem Kothari 10 10 21.4
50 Nabs Halai 32 10 22
51 Patrick Patel 36 10 26 22.2
52 Geets Patel 100 34 22.6
53 Channa Wijeratne 16 22.7
54 Mux Halai 10 14 22.9
55 Vithal Adatia 42 20 32 23.6
56 Sanjay Thakkar 38 10 10 24
57 Rishi Kapur 10 10 10 24
58 Ravi Outar 10 10 24 24
59 Raj Davda 0 24