You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2024 - September 2024
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 100 65 75 26 0 0 0 266 8.9
2 Rikin Amin 85 85 44 48 0 0 0 262 14.1
3 Bvrty Patel 70 75 48 0 0 0 0 193 16.3
4 Milan Adatia 50 46 0 85 0 0 0 181 19.7
5 Geets Patel 34 48 70 16 0 0 0 168 18.8
6 Kesh Patel 32 40 85 10 0 0 0 167 15.5
7 Kanti Mepani 46 16 100 0 0 0 0 162 11.2
8 Mux Halai 0 18 36 100 0 0 0 154 20.7
9 Vijay Vaghjiani 38 58 34 22 0 0 0 152 13
10 Neal Parmar 58 20 42 28 0 0 0 148 14.2
11 Sat Popat 36 54 0 58 0 0 0 148 15.5
12 Shiv Popat 10 100 22 10 0 0 0 142 20.2
13 Prav Patel 0 44 54 42 0 0 0 140 13.8
14 Patrick Patel 14 0 65 54 0 0 0 133 22.3
15 Elaish Amin 10 70 40 10 0 0 0 130 19.4
16 Cheraag Amin 44 10 30 44 0 0 0 128 16.4
17 Nabs Halai 65 26 0 32 0 0 0 123 23.8
18 Hem Kothari 24 24 0 70 0 0 0 118 23
19 Rupen Patel 12 22 50 30 0 0 0 114 20.4
20 Randeep Saini 75 10 18 10 0 0 0 113 12.1
21 Harry Vaghjiani 10 30 32 38 0 0 0 110 15.5
22 Pravin Patel 62 0 26 18 0 0 0 106 19.2
23 Shital Thakkar 30 34 38 0 0 0 0 102 12.3
24 Rakesh Gupta 10 32 46 12 0 0 0 100 21.6
25 Sanjay Thakkar 20 0 14 65 0 0 0 99 23.3
26 Amo Amin 16 12 58 10 0 0 0 96 17.5
27 Hitesh Bhudia 0 14 0 75 0 0 0 89 20.5
28 Vinny Bulsara 54 0 20 10 0 0 0 84 18.2
29 Martin Halai 28 42 0 14 0 0 0 84 20.2
30 Raj Patel 10 10 0 62 0 0 0 82 16.2
31 Ash Hirani 10 62 0 10 0 0 0 82 20.6
32 Nish R Patel 10 0 62 10 0 0 0 82 24
33 Vithal Adatia 22 10 0 46 0 0 0 78 22.4
34 Aman Chauhan 0 38 28 10 0 0 0 76 19.4
35 Nish Patel 0 0 12 50 0 0 0 62 18
36 Vijay Pindoria 48 0 0 10 0 0 0 58 16.2
37 Tayan Patel 18 0 0 36 0 0 0 54 23.8
38 Danik Mashru 26 0 0 24 0 0 0 50 14
39 Jayesh Kotecha 0 50 0 0 0 0 0 50 15
40 Sunil Pindoria 10 0 0 34 0 0 0 44 17.3
41 Channa Wijeratne 42 0 0 0 0 0 0 42 24
42 Hitesh Patel 40 0 0 0 0 0 0 40 14
43 Shesh Patel 0 0 0 40 0 0 0 40 14.8
44 Indy Jassal 0 28 0 10 0 0 0 38 20.4
45 Dhruva Adatia 0 36 0 0 0 0 0 36 19
46 Ravi Outar 10 0 16 0 0 0 0 26 24
47 Sham Ganatra 0 0 24 0 0 0 0 24 20.2
48 Dipak Chavda 0 0 0 20 0 0 0 20 19
49 Rishi Kapur 0 10 0 10 0 0 0 20 28
50 Snehal Radia 10 0 0 0 0 0 0 10 23.2
51 Honey Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 13
52 Etan Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 13
53 Faisal Shivji 0 0 0 0 0 0 0 0 15
54 Dharmesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 15
55 Rishi Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 19
56 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 20