You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2021 - September 2021
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Randeep Saini 85 70 85 54 100 0 0 394 10
2 Ash Amin 58 10 100 85 70 0 0 323 7.6
3 Kanti Mepani 22 62 75 44 75 0 0 278 10.7
4 Nikhil Patel 65 85 0 75 14 0 0 239 17.3
5 Harry Vaghjiani 54 48 44 62 28 0 0 236 13.6
6 Dhruva Adatia 70 54 70 38 0 0 0 232 18.2
7 Geets Patel 100 34 0 46 46 0 0 226 22.4
8 Etan Patel 62 46 12 70 32 0 0 222 10.9
9 Amo Amin 20 100 16 20 62 0 0 218 16.5
10 Vijay Vaghjiani 75 36 28 28 42 0 0 209 12.4
11 Shital Thakkar 30 16 48 100 12 0 0 206 8.6
12 Vinny Bulsara 44 32 54 32 26 0 0 188 13.8
13 Vithal Adatia 42 20 32 0 85 0 0 179 22.1
14 Sat Popat 50 0 40 34 50 0 0 174 16.4
15 Hitesh Patel 34 24 62 40 0 0 0 160 14.3
16 Vijay Pindoria 10 40 38 65 0 0 0 153 15.6
17 Pravin Patel 10 10 50 12 65 0 0 147 17.4
18 Ramesh Halai 14 75 58 0 0 0 0 147 20.3
19 Dharmesh Patel 28 0 46 58 0 0 0 132 12.4
20 Kesh Patel 10 18 22 22 58 0 0 130 14.8
21 Rishi Pindoria 40 0 0 50 38 0 0 128 17.5
22 Raj Patel 10 65 0 0 48 0 0 123 16.4
23 Jayesh Kotecha 24 50 0 48 0 0 0 122 14.7
24 Patrick Patel 36 10 26 10 34 0 0 116 22.9
25 Faisal Shivji 18 58 36 0 0 0 0 112 13
26 Ash Hirani 48 10 10 0 40 0 0 108 14.9
27 Sham Ganatra 0 0 30 24 44 0 0 98 19.4
28 Elaish Amin 26 22 20 10 18 0 0 96 17
29 Sanjay Thakkar 38 10 10 10 22 0 0 90 24
30 Ravi Outar 10 10 24 30 16 0 0 90 24
31 Cheraag Amin 0 12 34 10 30 0 0 86 18.4
32 Honey Patel 0 10 14 0 54 0 0 78 9.9
33 Dipak Chavda 0 38 0 36 0 0 0 74 17.4
34 Neal Parmar 46 0 0 26 0 0 0 72 16.4
35 Shesh Patel 0 28 42 0 0 0 0 70 12.3
36 Nabs Halai 32 10 0 0 24 0 0 66 22.2
37 Nish Patel 0 0 65 0 0 0 0 65 15.2
38 Harvey Bhachu 0 0 18 10 36 0 0 64 15.7
39 Rupen Patel 10 10 0 42 0 0 0 62 18.2
40 Indy Jassal 0 44 0 10 0 0 0 54 21.6
41 Milan Adatia 0 42 0 10 0 0 0 52 18.2
42 Mux Halai 10 14 0 18 10 0 0 52 23.8
43 Kiran Patel 0 30 0 0 20 0 0 50 19
44 Rishi Kapur 10 10 10 10 0 0 0 40 24
45 Sunil Pindoria 10 26 0 0 0 0 0 36 14.9
46 Hem Kothari 10 0 10 10 0 0 0 30 22
47 Hitesh Bhudia 0 10 0 16 0 0 0 26 20.8
48 Snehal Radia 10 0 0 14 0 0 0 24 21.6
49 Aman Chauhan 12 0 0 10 0 0 0 22 19
50 Channa Wijeratne 16 0 0 0 0 0 0 16 22.7
51 Baz Hirani 0 0 0 10 0 0 0 10 17.5
52 Martin Halai 0 0 0 10 0 0 0 10 18.7
53 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8
54 Hement Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
55 Sunil Naik 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2
56 Shailen Devani 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4
57 Kush Thakar 0 0 0 0 0 0 0 0 15
58 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 16
59 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 24