You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2023 - September 2023
1st Place: Ash Amin
2nd Place: Vijay Vaghjiani
3rd Place: Randeep Saini
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 100 70 100 70 26 16 10 392 7.7
2 Vijay Vaghjiani 85 18 46 48 85 48 58 388 11.6
3 Randeep Saini 44 34 58 30 44 85 75 370 8.9
4 Rikin Amin 58 12 85 100 0 0 62 317 14.6
5 Kesh Patel 50 20 36 85 75 40 10 316 15.7
6 Mux Halai 0 54 50 50 34 58 65 311 23.5
7 Cheraag Amin 0 26 10 22 100 70 70 298 15.4
8 Rakesh Gupta 36 75 75 38 22 32 20 298 21
9 Amo Amin 75 30 30 34 40 30 54 293 17.4
10 Neal Parmar 0 24 0 65 48 75 46 258 14
11 Nish R Patel 48 48 40 44 0 44 34 258 24
12 Harry Vaghjiani 40 36 32 10 32 34 48 232 15.9
13 Kanti Mepani 54 58 48 0 0 20 40 220 9.8
14 Danik Mashru 0 50 0 42 30 0 85 207 13.1
15 Milan Adatia 70 85 0 16 24 0 0 195 19.5
16 Pravin Patel 0 0 42 75 62 0 12 191 19.1
17 Ravi Outar 0 32 65 14 0 50 30 191 24
18 Prav Patel 0 42 34 10 50 0 50 186 14
19 Sat Popat 0 38 0 0 38 65 42 183 16
20 Jayesh Kotecha 0 0 0 28 54 54 38 174 14.2
21 Dhruva Adatia 46 0 0 0 0 22 100 168 17.9
22 Patrick Patel 42 0 62 0 20 42 0 166 21.8
23 Honey Patel 0 65 0 62 0 38 0 165 10.3
24 Rupen Patel 0 22 0 10 0 100 32 164 19.9
25 Nabs Halai 0 28 0 32 65 26 10 161 23.3
26 Vinny Bulsara 0 16 44 36 28 0 36 160 15.6
27 Vithal Adatia 65 10 0 0 0 62 22 159 23.1
28 Raj Patel 0 100 0 0 58 0 0 158 15.8
29 Etan Patel 62 0 70 0 0 0 0 132 10.5
30 Geets Patel 0 0 0 54 42 0 26 122 19
31 Dharmesh Patel 0 62 0 40 0 0 16 118 12.4
32 Aman Chauhan 0 0 0 0 70 46 0 116 17
33 Hitesh Patel 0 0 0 58 0 0 44 102 14.3
34 Sanjay Thakkar 0 10 54 0 18 0 10 92 24
35 Shesh Patel 0 44 0 12 0 0 28 84 13
36 Shiv Popat 0 46 0 0 0 24 14 84 23.9
37 Ash Hirani 0 14 0 10 36 18 0 78 16.2
38 Rishi Kapur 38 10 0 10 0 0 0 58 24
39 Vijay Pindoria 0 0 0 10 46 0 0 56 16
40 Faisal Shivji 0 0 0 46 0 0 0 46 12.9
41 Martin Halai 0 10 0 10 0 0 24 44 18.9
42 Indy Jassal 0 0 0 26 0 0 18 44 20.9
43 Sham Ganatra 0 40 0 0 0 0 0 40 17.6
44 Nish Patel 0 0 0 0 0 28 10 38 17.3
45 Hitesh Bhudia 0 0 38 0 0 0 0 38 20.2
46 Shital Thakkar 0 0 0 0 0 36 0 36 8.8
47 Elaish Amin 0 0 0 24 0 0 10 34 17.7
48 Dipak Chavda 0 10 0 20 0 0 0 30 18.3
49 Sunil Pindoria 0 0 0 18 0 0 0 18 15.1
50 Rishi Pindoria 0 0 0 10 0 0 0 10 15.8
51 Snehal Radia 0 0 0 10 0 0 0 10 21.6
52 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6
53 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2
54 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5
55 Baz Hirani 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5
56 Kiran Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 19
57 Ramesh Halai 0 0 0 0 0 0 0 0 20.3
58 Hem Kothari 0 0 0 0 0 0 0 0 22.2
59 Channa Wijeratne 0 0 0 0 0 0 0 0 22.7