You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2018 - September 2018
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 34 85 70 70 48 75 10 392 7.3
2 Honey Patel 75 36 0 44 70 58 85 368 9
3 Kesh Patel 48 48 54 75 42 70 30 367 15.6
4 Harry Vaghjiani 36 58 65 40 62 38 36 335 15
5 Jayesh Kotecha 62 100 58 62 26 22 0 330 15.6
6 Etan Patel 38 50 10 48 46 32 75 299 8.4
7 Dharmesh Patel 30 0 50 85 22 34 65 286 12.3
8 Vinny Bulsara 16 40 18 58 40 50 62 284 15.2
9 Vijay Vaghjiani 0 32 44 42 58 48 48 272 13
10 Raj Patel 85 54 0 0 28 46 54 267 17
11 Mayur Patel 58 38 62 0 50 36 14 258 8.8
12 Shreya Devani 0 0 0 36 100 0 100 236 9
13 Vijay Pindoria 32 10 75 16 30 24 40 227 15
14 Kanti Mepani 50 34 10 50 38 0 44 226 14
15 Amo Amin 0 75 100 10 0 26 12 223 18.6
16 Shesh Patel 44 0 22 100 36 0 0 202 14.9
17 Hitesh Patel 20 42 12 24 32 44 28 202 15
18 Ash Hirani 46 0 0 0 44 100 10 200 20.4
19 Raj Dattani 0 0 48 26 85 40 0 199 16.7
20 Dhruva Adatia 0 70 0 54 10 30 34 198 20.6
21 Nish Patel 0 65 24 65 0 0 0 154 16.9
22 Neal Parmar 26 0 28 0 0 62 32 148 20.8
23 Dhiren Morzaria 0 0 40 0 75 28 0 143 17.3
24 Sunil Naik 0 0 30 46 24 0 42 142 13
25 Sanjay Thakkar 0 44 10 20 20 0 46 140 27.7
26 Sunil Pindoria 0 0 85 18 34 0 0 137 11.9
27 Rishi Pindoria 0 0 0 0 0 65 70 135 19.6
28 Mux Halai 0 0 36 38 18 14 26 132 21
29 Vithal Adatia 42 46 10 28 0 0 0 126 26
30 Milan Adatia 70 0 10 0 0 42 0 122 18.4
31 Baz Hirani 100 0 0 22 0 0 0 122 18.4
32 Pravin Patel 22 0 42 0 0 0 50 114 21.6
33 Hitesh Bhudia 0 0 20 30 0 0 58 108 19
34 Rishi Kapur 0 28 26 0 14 16 24 108 28
35 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 85 20 105 20.2
36 Patrick Patel 28 0 32 34 0 0 10 104 22
37 Faisal Shivji 40 62 0 0 0 0 0 102 13.9
38 Cheraag Amin 0 0 38 32 0 18 10 98 22.7
39 Dipak Chavda 24 0 34 0 0 0 38 96 15.6
40 Snehal Radia 18 0 10 14 54 0 0 96 25.9
41 Martin Halai 0 0 10 0 65 0 18 93 21.2
42 Channa Wijeratne 54 30 0 0 0 0 0 84 20.5
43 Kush Thakar 0 0 0 0 12 54 0 66 17
44 Shital Thakkar 65 0 0 0 0 0 0 65 7.2
45 Elaish Amin 0 0 46 0 0 0 0 46 18.8
46 Shailen Devani 0 0 0 12 16 0 16 44 13.6
47 Bhavesh Pattani 0 0 10 0 0 20 0 30 25.6
48 Aman Chauhan 0 0 0 0 0 0 22 22 21.7
49 Hement Patel 0 0 16 0 0 0 0 16 10.4
50 Kiran Patel 0 0 14 0 0 0 0 14 18.5
51 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9
52 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
53 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 25.9
54 Dipesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 28