You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2019 - September 2019
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Vijay Vaghjiani 100 38 40 85 0 0 0 263 12.5
2 Ash Amin 48 65 58 70 0 0 0 241 8
3 Harry Vaghjiani 75 70 24 48 0 0 0 217 13.3
4 Etan Patel 40 42 65 42 0 0 0 189 10.3
5 Sunil Pindoria 85 44 0 58 0 0 0 187 14.1
6 Martin Halai 22 10 50 100 0 0 0 182 22.3
7 Jayesh Kotecha 0 100 44 36 0 0 0 180 14
8 Neal Parmar 46 40 18 75 0 0 0 179 17.9
9 Rupen Patel 62 34 54 22 0 0 0 172 20.2
10 Rakesh Gupta 70 0 100 0 0 0 0 170 13
11 Cheraag Amin 58 0 62 50 0 0 0 170 20
12 Hitesh Patel 30 75 20 38 0 0 0 163 14.4
13 Kanti Mepani 65 30 36 30 0 0 0 161 11.9
14 Honey Patel 20 50 42 28 0 0 0 140 9.3
15 Sanjay Thakkar 42 85 0 10 0 0 0 137 23
16 Vinny Bulsara 28 10 85 10 0 0 0 133 13
17 Pravin Patel 0 24 70 24 0 0 0 118 18
18 Channa Wijeratne 44 0 30 44 0 0 0 118 20.4
19 Mayur Patel 16 54 32 14 0 0 0 116 10.6
20 Amo Amin 32 36 34 10 0 0 0 112 18.9
21 Elaish Amin 38 62 0 10 0 0 0 110 14.5
22 Mux Halai 24 32 48 0 0 0 0 104 20.6
23 Sunil Naik 0 48 0 54 0 0 0 102 14
24 Vithal Adatia 0 58 0 40 0 0 0 98 22
25 Shesh Patel 50 0 46 0 0 0 0 96 14.1
26 Kesh Patel 0 26 0 65 0 0 0 91 14.1
27 Hitesh Bhudia 0 0 26 62 0 0 0 88 20.2
28 Dhruva Adatia 0 0 75 0 0 0 0 75 19.5
29 Raj Patel 36 22 0 16 0 0 0 74 15.6
30 Kiran Patel 54 20 0 0 0 0 0 74 18.4
31 Shital Thakkar 0 28 0 34 0 0 0 62 8.1
32 Snehal Radia 34 0 0 26 0 0 0 60 20.6
33 Vijay Pindoria 0 14 12 32 0 0 0 58 14.7
34 Ash Hirani 26 16 0 10 0 0 0 52 18.9
35 Shreya Devani 0 46 0 0 0 0 0 46 9
36 Kush Thakar 0 0 0 46 0 0 0 46 15
37 Hement Patel 0 0 38 0 0 0 0 38 12
38 Dharmesh Patel 0 18 0 20 0 0 0 38 12.1
39 Rishi Kapur 14 10 14 0 0 0 0 38 24
40 Nish Patel 0 12 22 0 0 0 0 34 15.6
41 Baz Hirani 18 0 0 12 0 0 0 30 16.6
42 Faisal Shivji 0 10 0 18 0 0 0 28 12.4
43 Dipak Chavda 0 0 28 0 0 0 0 28 16.2
44 Milan Adatia 0 0 16 0 0 0 0 16 17.5
45 Shailen Devani 0 10 0 0 0 0 0 10 13.4
46 Raj Dattani 0 0 0 10 0 0 0 10 14
47 Patrick Patel 0 10 0 0 0 0 0 10 20.6
48 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 14
49 Dhiren Morzaria 0 0 0 0 0 0 0 0 15
50 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 18
51 Aman Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 18
52 Rishi Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 20
53 Bhavesh Pattani 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 Raj Davda 0 0 0 0 0 0 0 0 24
55 Dipesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 24