You are logged in as:Visitor

PGS Golfer of the Year
April 2024 - September 2024
1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 GOY Points Handicap
1 Ash Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
2 Shital Thakkar 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8
3 Randeep Saini 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9
4 Kanti Mepani 0 0 0 0 0 0 0 0 9.8
5 Honey Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3
6 Etan Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
7 Vijay Vaghjiani 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6
8 Dharmesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4
9 Faisal Shivji 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9
10 Shesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 Danik Mashru 0 0 0 0 0 0 0 0 13.1
12 Prav Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 Neal Parmar 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 Jayesh Kotecha 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2
15 Hitesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3
16 Rikin Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6
17 Sunil Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1
18 Cheraag Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4
19 Vinny Bulsara 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6
20 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6
21 Kesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7
22 Rishi Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
23 Raj Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
24 Harry Vaghjiani 0 0 0 0 0 0 0 0 15.9
25 Vijay Pindoria 0 0 0 0 0 0 0 0 16
26 Sat Popat 0 0 0 0 0 0 0 0 16
27 Harvey Bhachu 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2
28 Ash Hirani 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2
29 Aman Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 17
30 Nish Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3
31 Amo Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 17.4
32 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5
33 Baz Hirani 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5
34 Sham Ganatra 0 0 0 0 0 0 0 0 17.6
35 Elaish Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 17.7
36 Dhruva Adatia 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9
37 Dipak Chavda 0 0 0 0 0 0 0 0 18.3
38 Martin Halai 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9
39 Kiran Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 19
40 Geets Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 19
41 Pravin Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1
42 Milan Adatia 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5
43 Rupen Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9
44 Hitesh Bhudia 0 0 0 0 0 0 0 0 20.2
45 Ramesh Halai 0 0 0 0 0 0 0 0 20.3
46 Indy Jassal 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9
47 Rakesh Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 21
48 Snehal Radia 0 0 0 0 0 0 0 0 21.6
49 Patrick Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 21.8
50 Hem Kothari 0 0 0 0 0 0 0 0 22.2
51 Channa Wijeratne 0 0 0 0 0 0 0 0 22.7
52 Vithal Adatia 0 0 0 0 0 0 0 0 23.1
53 Nabs Halai 0 0 0 0 0 0 0 0 23.3
54 Mux Halai 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5
55 Shiv Popat 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9
56 Sanjay Thakkar 0 0 0 0 0 0 0 0 24
57 Rishi Kapur 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58 Ravi Outar 0 0 0 0 0 0 0 0 24
59 Nish R Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 24