You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Event Wins Runner Up 3rd Place Finishes Team Event Wins LD Wins NP Wins Best Out Best In Bogey Prize Matchplay Champion Golfer of the Year
Aman Chauhan 3 1 2 1 2 1
Ash Amin 7 13 4 4 9 7 8 1 1 3
Ash Hirani
Baz Hirani 1 1
Bhavesh Pattani
Channa Wijeratne 1 2 1 3 1 1
Dharmesh Patel 2 1
Dhiren Morzari 3 1 2
Dhruva Adatia 1
Dipak Chavda 3 2 2 5 2
Dipesh Patel 1 1 1 1
Elaish Amin 1 1 1 2 2 1
Etan Patel 10 7 4 6 8 4 4 1 2
Faisal Shivji 3 1 2 4 2
Harry Vaghjiani 6 1 2 4 1 2 1 1
Harvey Bhachu 3 1 2 1 2 1 2 1 1
Hemant Patel 1 2
Hitesh Bhudia
Hitesh Patel 1 3 5 5 2 4 2 1
Honey Patel 4 4 8 3 11 7 2 1 1 1 2
Jayesh Kothca 1 1 2
Kanti Mepani 1 3 1 1 1
Kesh Patel 3 4 6 7 1 3 3 1
Kiran Patel 1 2 1 3 1 1 3
Mayur Patel 4 8 6 2 5 12 3 3
Milan Adatia 2 2 1 2 2 1
Neal Parmar 4 1 1 1 3 1 2
Nikhil Patel 1
Nish Patel 6 2 4 3 6 1
Patrick Patel 1 3
Pravin Patel 2 2 3
Raj Davda 1 2 4 1 3 1 1
Raj Patel 1 2 2 1 5 2
Rakesh Gupta 2 5 4 5 3 4 2 1 3
Rishi Kapur 1
Rishi Pindoria
Sanjay Thakkar 2 3 4 3 3 3
Shailen Devani 5 1 4 9 6 4 1 4
Shesh Patel 6 3 3 4 2 3 8
Shital Thakkar 4 7 6 6 4 5 2 1
Shreya Devani 2 4 4 2 2 6 1 1
Snehal Radia 1 1 1 1 2
Sunil Pindoria 2 1 2
Vijay Pindoria 3 1 4 1 1 1 1
Vijay Vaghjiani 2 7 9 2 3 1 3 1 2
Vinny Bulsara 5 5 1 7 9 4 7 1
Vithal Adatia 1 1

Past Members and Guests

Name Event Wins Runner Up 3rd Place Finishes Team Event Wins LD Wins NP Wins Best Out Best In Bogey Prize Matchplay Champion Golfer of the Year
*Guests* 3 4 4 2
Amit Patel 1 2
Andy Patel 1
Anil Desai 2 1 2 1
Ashish Tawakley 1 1 1 1
Ashit 1
Bhavin Patel 1
Bipin Patel
Bsharat Hussain 1 1
Chan Parmar 2 1 4 3 4 2 1 1
Chico Mehta 1 1 1
Dax Parmar 1 1 2 1 2 1 1
Deepak Sehmi
Dravish Hamin 1 1 1
Gordhan Parmar 1 1
Harry Patel 1
Hasu Patel 1
Jignesh Patel 1 1 1 1
Jitu Patel 1
Kush Patel 1
Manji Keria 1 1
Minesh Patel 1 1 2 1 1 1
Muks Thakkar 1 1
Naren Rupalia 1 1 1
Navdip Gill 6
Nink Patel 3 2 4 1
Paresh Mehta 1
Raj Dattani 3 3 3 7 3 1 2
Raja Patel 3 4 1 2
Rajesh Patel 1 2
Rambo Patel 1 1 1 2 1
Ravi Outar 1 7
Sachin Pobari 1
Sammat Patel 1 3 1 1
Sandy Kumar 1
Sandy Sandhu 1 2 1 2
Sandy Sandhu-1 1 3 1 2
Sanjay Mehta 1
Shanil Patel 1 1
Sital Patel 1 2 1 1
Suresh Patel 1
Veenay Chada 2 1 1
Veshram Patel 1
Vijay Dabasia 1 1
Vinod Patel 1