You are logged in as:Visitor

PGS Championship
Badgemore Golf Club
Saturday 14th August 2021
1st Place: Nearest to the Pin:
2nd Place: Longest Drive:
3rd Place: Guest Prize:
Name Handicap Strokes Received Score Penalty B9 B6 B3 New Handicap Strokes Received Position GOY Points
Aman Chauhan 18 18 0 0 0 0 18 18 1
Ash Amin 8.3 8 0 0 0 0 8.3 8 2
Raj Patel 16.1 16 0 0 0 0 16.1 16 3
Channa Wijeratne 22 22 0 0 0 0 22 22 4
Dipak Chavda 17 17 0 0 0 0 17 17 5
Randeep Saini 15 15 0 0 0 0 15 15 6
Elaish Amin 15.3 15 0 0 0 0 15.3 15 7
Etan Patel 10.4 10 0 0 0 0 10.4 10 8
Faisal Shivji 12.5 13 0 0 0 0 12.5 13 9
Harry Vaghjiani 13.4 13 0 0 0 0 13.4 13 10
Hitesh Patel 13.9 14 0 0 0 0 13.9 14 11
Kesh Patel 13.9 14 0 0 0 0 13.9 14 12
Kiran Patel 18.4 18 0 0 0 0 18.4 18 13
Mayur Patel 10.8 11 0 0 0 0 10.8 11 14
Milan Adatia 17.5 18 0 0 0 0 17.5 18 15
Neal Parmar 16 16 0 0 0 0 16 16 16
Nish Patel 15.4 15 0 0 0 0 15.4 15 17
Patrick Patel 21.2 21 0 0 0 0 21.2 21 18
Pravin Patel 16.3 16 0 0 0 0 16.3 16 19
Rakesh Gupta 16 16 0 0 0 0 16 16 20
Jayesh Kotecha 14.4 14 0 0 0 0 14.4 14 21
Sanjay Thakkar 24 24 0 0 0 0 24 24 22
Shailen Devani 13.4 13 0 0 0 0 13.4 13 23
Shesh Patel 12.1 12 0 0 0 0 12.1 12 24
Shital Thakkar 8.3 8 0 0 0 0 8.3 8 25
Ravi Outar 24 24 0 0 0 0 24 24 26
Snehal Radia 20.8 21 0 0 0 0 20.8 21 27
Sunil Pindoria 14 14 0 0 0 0 14 14 28
Vijay Pindoria 15 15 0 0 0 0 15 15 29
Vijay Vaghjiani 12.4 12 0 0 0 0 12.4 12 30
Vinny Bulsara 13.4 13 0 0 0 0 13.4 13 31
Kanti Mepani 11 11 0 0 0 0 11 11 32
Raj Davda 24 24 0 0 0 0 24 24 33
Rishi Pindoria 17.5 18 0 0 0 0 17.5 18 34
Vithal Adatia 22.7 23 0 0 0 0 22.7 23 35
Dhruva Adatia 18.2 18 0 0 0 0 18.2 18 36
Nikhil Patel 18.4 18 0 0 0 0 18.4 18 37
Hement Patel 12.1 12 0 0 0 0 12.1 12 38
Harvey Bhachu 15 15 0 0 0 0 15 15 39
Dharmesh Patel 12.3 12 0 0 0 0 12.3 12 40
Ash Hirani 14 14 0 0 0 0 14 14 41
Baz Hirani 16.8 17 0 0 0 0 16.8 17 42
Rishi Kapur 24 24 0 0 0 0 24 24 43
Honey Patel 9.4 9 0 0 0 0 9.4 9 44
Hitesh Bhudia 20 20 0 0 0 0 20 20 45
Sunil Naik 12.2 12 0 0 0 0 12.2 12 46
Amo Amin 17 17 0 0 0 0 17 17 47
Mux Halai 21.4 21 0 0 0 0 21.4 21 48
Martin Halai 18 18 0 0 0 0 18 18 49
Cheraag Amin 17 17 0 0 0 0 17 17 50
Kush Thakar 15 15 0 0 0 0 15 15 51
Rupen Patel 17 17 0 0 0 0 17 17 52
Geets Patel 24 24 0 0 0 0 24 24 53
Sham Ganatra 19 19 0 0 0 0 19 19 54
Indy Jassal 20.8 21 0 0 0 0 20.8 21 55
Sat Popat 16 16 0 0 0 0 16 16 56
Ramesh Halai 20 20 0 0 0 0 20 20 57
Nabs Halai 21 21 0 0 0 0 21 21 58
Hem Kothari 24 24 0 0 0 0 24 24 59