You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 19 18
Amo Amin 16.4 18
Ash Amin 6.7 8.3
Ash Hirani 14.9 15
Baz Hirani 17.5 16.8
Channa Wijeratne 22.7 20.4
Cheraag Amin 18.6 18
Dharmesh Patel 12.4 12.3
Dhruva Adatia 18.4 18.2
Dipak Chavda 17.4 16.4
Elaish Amin 17 15.3
Etan Patel 10.7 10.4
Faisal Shivji 13 12.5
Geets Patel 23.3 24
Harry Vaghjiani 13.7 13.4
Harvey Bhachu 16.2 14.1
Hem Kothari 22 0
Hement Patel 12.1 12.1
Hitesh Bhudia 19.2 20
Hitesh Patel 14.7 13.9
Honey Patel 9.9 9.4
Indy Jassal 21.6 20.8
Jayesh Kotecha 14.5 14.4
Kanti Mepani 10.7 11.8
Kesh Patel 14.6 13.9
Kiran Patel 19 18.4
Martin Halai 17.8 19.2
Mayur Patel 10.8 10.8
Milan Adatia 18.6 17.5
Mux Halai 24 21.4
Nabs Halai 22.2 0
Neal Parmar 16.4 16
Nikhil Patel 17.5 18.4
Nish Patel 15.5 15.4
Patrick Patel 23.8 21.2
Pravin Patel 18.1 16.3
Raj Davda 24 24
Raj Patel 16.4 16.1
Rakesh Gupta 16 15
Ramesh Halai 20.3 0
Randeep Saini 9.1 15
Ravi Outar 23.5 0
Rikin Amin 23.8 15
Rishi Kapur 24 24
Rishi Pindoria 17.5 17.5
Rupen Patel 18.7 18
Sanjay Thakkar 24 24
Sat Popat 16.9 0
Shailen Devani 13.4 13.4
Sham Ganatra 18.2 22.4
Shesh Patel 12.3 12.1
Shital Thakkar 8.6 8.3
Snehal Radia 21.4 20.8
Sunil Naik 12.2 12.9
Sunil Pindoria 15.3 14
Vijay Pindoria 16.1 15
Vijay Vaghjiani 12.4 12.4
Vinny Bulsara 14.2 13.4
Vithal Adatia 22.5 22.7