You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 19.2 18
Amo Amin 16.6 18
Ash Amin 7.5 8.3
Ash Hirani 15.1 15
Baz Hirani 17.5 16.8
Channa Wijeratne 22.7 20.4
Cheraag Amin 17 18
Dharmesh Patel 12.4 12.3
Dhruva Adatia 18.4 18.2
Dipak Chavda 17.6 16.4
Elaish Amin 17.3 15.3
Etan Patel 10.7 10.4
Faisal Shivji 13 12.5
Geets Patel 21.9 24
Harry Vaghjiani 14 13.4
Harvey Bhachu 16.2 14.1
Hem Kothari 22 0
Hitesh Bhudia 19.2 20
Hitesh Patel 14.6 13.9
Honey Patel 10 9.4
Indy Jassal 21.6 20.8
Jayesh Kotecha 14.6 14.4
Kanti Mepani 11 11.8
Kesh Patel 14.8 13.9
Kiran Patel 19 18.4
Martin Halai 17.8 19.2
Mayur Patel 15.6 10.8
Milan Adatia 18.8 17.5
Mux Halai 24 21.4
Nabs Halai 22.4 0
Neal Parmar 14.1 16.4
Nikhil Patel 17.5 18.4
Nish Patel 16 15.4
Patrick Patel 24 21.2
Pravin Patel 18.6 16.3
Raj Patel 16.4 16.1
Rakesh Gupta 16.3 15
Ramesh Halai 20.3 0
Randeep Saini 9.2 15
Ravi Outar 24 0
Rikin Amin 21.5 23.8
Rishi Kapur 24 24
Rishi Pindoria 15.4 17.5
Rupen Patel 18.7 18
Sanjay Thakkar 24 24
Sat Popat 17.1 0
Sham Ganatra 18.2 22.4
Shesh Patel 12.4 12.1
Shital Thakkar 8.6 8.3
Snehal Radia 21.4 20.8
Sunil Pindoria 15.9 14
Vijay Pindoria 16.1 15
Vijay Vaghjiani 12.6 12.4
Vinny Bulsara 14.2 13.4
Vithal Adatia 21.5 22.7