You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Stableford Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 21.5 19 21.8
Amo Amin 18 16 19.6
Ash Amin 7.7 7 9.6
Ash Hirani 22.8 20 0
Baz Hirani 18 16 0
Bhavesh Pattani 24.8 22 26.8
Channa Wijeratne 20.5 18 17.8
Dharmesh Patel 13.5 12 14
Dhiren Morzaria 18.8 17 20.4
Dhruva Adatia 19.6 18 20
Dipak Chavda 15.6 14 14.7
Dipesh Patel 28 25 27.4
Elaish Amin 18.8 17 25.9
Etan Patel 8.7 8 8.8
Faisal Shivji 13.9 12 18.3
Harry Vaghjiani 15.5 14 21.5
Harvey Bhachu 12.9 11 0
Hement Patel 10.4 9 15
Hitesh Bhudia 20.4 18 21.8
Hitesh Patel 13.5 12 14
Honey Patel 10.4 9 0
Jayesh Kotecha 16 14 22.5
Kanti Mepani 14.5 13 15
Kesh Patel 16.7 15 14.3
Kiran Patel 18.5 17 15.8
Mayur Patel 8.3 7 8.7
Milan Adatia 18.5 17 18.8
Neal Parmar 20.8 18 21.7
Nikhil Patel 27.7 25 28
Nish Patel 17.1 15 16.7
Patrick Patel 21.6 19 28
Pravin Patel 21.8 19 26.4
Raj Dattani 17.8 16 0
Raj Davda 25.9 23 23.9
Raj Patel 16.8 15 17.9
Rakesh Gupta 13.7 12 14.7
Rishi Kapur 28 25 0
Rishi Pindoria 25.2 22 24
Sanjay Thakkar 28 25 24.9
Shailen Devani 12.6 11 12.5
Shesh Patel 16.7 15 17.5
Shital Thakkar 7.2 6 8.6
Shreya Devani 11.8 11 14.5
Snehal Radia 25.4 22 24.3
Sunil Naik 13.3 11 0
Sunil Pindoria 11.6 11 13.4
Vijay Pindoria 14.8 13 18.7
Vijay Vaghjiani 13.7 12 13.3
Vinny Bulsara 15.2 13 15.7
Vithal Adatia 26 23 28