You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Stableford Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 21.7 19 21.8
Amo Amin 18.6 17 19.6
Ash Amin 7.3 6 9.6
Ash Hirani 20.4 18 0
Baz Hirani 18.4 16 0
Bhavesh Pattani 25.6 23 26.8
Channa Wijeratne 20.5 18 17.8
Cheraag Amin 22.7 20 0
Dharmesh Patel 12.3 11 14
Dhiren Morzaria 17.3 15 20.4
Dhruva Adatia 20.6 18 20
Dipak Chavda 15.6 14 14.7
Dipesh Patel 28 25 27.4
Elaish Amin 18.8 17 25.9
Etan Patel 8.4 7 8.8
Faisal Shivji 13.9 12 18.3
Harry Vaghjiani 15 13 21.5
Harvey Bhachu 12.9 11 0
Hement Patel 10.4 9 15
Hitesh Bhudia 19 17 21.8
Hitesh Patel 15 13 14
Honey Patel 9 8 0
Jayesh Kotecha 15.6 14 22.5
Kanti Mepani 14 12 15
Kesh Patel 15.6 14 14.3
Kiran Patel 18.5 17 15.8
Kush Thakar 17 15 0
Martin Halai 21.2 18 0
Mayur Patel 8.8 8 8.7
Milan Adatia 18.4 16 18.8
Mux Halai 21 18 0
Neal Parmar 20.8 18 21.7
Nikhil Patel 20.2 18 28
Nish Patel 16.9 15 16.7
Patrick Patel 22 19 28
Pravin Patel 21.6 19 26.4
Raj Dattani 16.7 15 0
Raj Davda 25.9 23 23.9
Raj Patel 17 15 17.9
Rakesh Gupta 13.7 12 14.7
Rishi Kapur 28 25 0
Rishi Pindoria 19.6 18 24
Sanjay Thakkar 27.7 25 24.9
Shailen Devani 13.6 12 12.5
Shesh Patel 14.9 13 17.5
Shital Thakkar 7.2 6 8.6
Shreya Devani 9 8 14.5
Snehal Radia 25.9 23 24.3
Sunil Naik 13 11 0
Sunil Pindoria 11.9 11 13.4
Vijay Pindoria 15 13 18.7
Vijay Vaghjiani 13 11 13.3
Vinny Bulsara 15.2 13 15.7
Vithal Adatia 26 23 28