You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 18 21.8
Amo Amin 18.5 19.6
Ash Amin 8.1 9.6
Ash Hirani 18.5 0
Baz Hirani 16.6 0
Bhavesh Pattani 20 26.8
Channa Wijeratne 20.2 17.8
Cheraag Amin 20.2 0
Dharmesh Patel 12 14
Dhiren Morzaria 15 20.4
Dhruva Adatia 20 20
Dipak Chavda 16 14.7
Dipesh Patel 24 27.4
Elaish Amin 14.4 25.9
Etan Patel 10.3 8.8
Faisal Shivji 12 18.3
Harry Vaghjiani 13 21.5
Harvey Bhachu 14 0
Hement Patel 12 15
Hitesh Bhudia 20 21.8
Hitesh Patel 14.2 14
Honey Patel 9.3 0
Jayesh Kotecha 15 22.5
Kanti Mepani 11.7 15
Kesh Patel 14 14.3
Kiran Patel 18.2 15.8
Kush Thakar 16 0
Martin Halai 22.7 0
Mayur Patel 10.4 8.7
Milan Adatia 17 18.8
Mux Halai 20.6 0
Neal Parmar 17.2 21.7
Nikhil Patel 18 28
Nish Patel 15 16.7
Patrick Patel 20 28
Pravin Patel 18 26.4
Raj Dattani 14 0
Raj Davda 24 23.9
Raj Patel 15.4 17.9
Rakesh Gupta 14 14.7
Rishi Kapur 25 0
Rishi Pindoria 18 24
Rupen Patel 22.2 0
Sanjay Thakkar 24.5 24.9
Shailen Devani 13 12.5
Shesh Patel 14.1 17.5
Shital Thakkar 8 8.6
Shreya Devani 9 14.5
Snehal Radia 20.6 24.3
Sunil Naik 14 0
Sunil Pindoria 14 13.4
Vijay Pindoria 14 18.7
Vijay Vaghjiani 12.4 13.3
Vinny Bulsara 13.4 15.7
Vithal Adatia 22 28