You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 18 21.8
Amo Amin 19.7 19.6
Ash Amin 7.3 9.6
Ash Hirani 19.7 0
Baz Hirani 16.8 0
Channa Wijeratne 20.4 17.8
Cheraag Amin 20.8 0
Dharmesh Patel 12.3 14
Dhruva Adatia 19.3 20
Dipak Chavda 16.2 14.7
Elaish Amin 15.3 25.9
Etan Patel 10.6 8.8
Faisal Shivji 12.5 18.3
Geets Patel 24 0
Harry Vaghjiani 13.7 21.5
Harvey Bhachu 14.1 0
Hement Patel 12.1 15
Hitesh Bhudia 20.2 21.8
Hitesh Patel 14 14
Honey Patel 9.4 0
Indy Jassal 21.8 0
Jayesh Kotecha 14.4 22.5
Kanti Mepani 12 15
Kesh Patel 14.3 14.3
Kiran Patel 18.4 15.8
Kush Thakar 15 0
Martin Halai 19.4 0
Mayur Patel 10.8 8.7
Milan Adatia 17.5 18.8
Mux Halai 21.2 0
Neal Parmar 17.7 21.7
Nikhil Patel 18 28
Nish Patel 15.9 16.7
Patrick Patel 20.8 28
Pravin Patel 17.4 26.4
Raj Davda 24 23.9
Raj Patel 16.1 17.9
Rakesh Gupta 12.7 14.7
Randeep Saini 15 15
Rishi Kapur 24 0
Rishi Pindoria 18 24
Rupen Patel 20.2 0
Sanjay Thakkar 24 24.9
Shailen Devani 13.4 12.5
Sham Ganatra 21.8 0
Shesh Patel 12 17.5
Shital Thakkar 8.3 8.6
Shreya Devani 9 14.5
Snehal Radia 20.8 24.3
Sunil Naik 12.9 0
Sunil Pindoria 14 13.4
Vijay Pindoria 15 18.7
Vijay Vaghjiani 12.5 13.3
Vinny Bulsara 13.7 15.7
Vithal Adatia 22.7 28