You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 19.2 19
Amo Amin 17.3 17
Ash Amin 9 10
Ash Hirani 20.4 20
Bvrty Patel 16.3 17
Channa Wijeratne 24 24
Cheraag Amin 16.7 16
Danik Mashru 14.1 14
Dharmesh Patel 15 15
Dhruva Adatia 19 19
Dipak Chavda 19 19
Elaish Amin 19.4 19
Etan Patel 13 13
Faisal Shivji 15 15
Geets Patel 18.8 19
Harry Vaghjiani 15.7 15
Hem Kothari 23.7 23
Hitesh Bhudia 21.4 21
Hitesh Patel 14 14
Honey Patel 13 13
Indy Jassal 20.2 20
Jayesh Kotecha 15 15
Kanti Mepani 11.2 12
Kesh Patel 15.3 16
Martin Halai 20.2 20
Milan Adatia 21 21
Mux Halai 22.6 22
Nabs Halai 24 24
Neal Parmar 14.3 14
Nikhil Patel 20 20
Nish Patel 18.4 18
Nish R Patel 23.8 24
Patrick Patel 23 23
Prav Patel 13.9 14
Pravin Patel 19.2 19
Raj Patel 16.7 16
Rakesh Gupta 21.6 21
Randeep Saini 11.1 11
Ravi Outar 24 24
Rikin Amin 14.4 16
Rishi Kapur 28 28
Rishi Pindoria 19 19
Rupen Patel 20.6 20
Sanjay Thakkar 24 24
Sat Popat 16 16
Sham Ganatra 20.2 20
Shesh Patel 15 15
Shital Thakkar 12.3 12
Shiv Popat 20 21
Snehal Radia 23.2 23
Sunil Pindoria 17.5 17
Vijay Pindoria 16 16
Vijay Vaghjiani 13.1 13
Vinny Bulsara 18.2 18
Vithal Adatia 22.9 22