You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Stableford Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 21.5 19 21.8
Amo Amin 27.4 24 0
Ash Amin 8.2 7 9.6
Ash Hirani 22.6 20 0
Baz Hirani 20.2 18 0
Bhavesh Pattani 24.8 22 26.8
Channa Wijeratne 20.1 18 17.8
Dharmesh Patel 13.2 11 14
Dhiren Morzaria 18.6 17 20.4
Dhruva Adatia 19.8 18 20
Dipak Chavda 15 13 14.7
Dipesh Patel 28 25 27.4
Elaish Amin 18.6 17 25.9
Etan Patel 7.6 7 8.8
Faisal Shivji 13.6 12 18.3
Harry Vaghjiani 15.5 14 21.5
Harvey Bhachu 12.9 11 0
Hement Patel 10.1 9 15
Hitesh Bhudia 21.8 19 0
Hitesh Patel 12.6 11 14
Honey Patel 10.6 10 0
Jayesh Kotecha 18.5 17 22.5
Kanti Mepani 13.8 12 15
Kesh Patel 16.7 15 14.3
Kiran Patel 18 16 15.8
Mayur Patel 7.2 6 8.7
Milan Adatia 20.5 18 18.8
Neal Parmar 20 18 21.7
Nikhil Patel 27.7 25 28
Nish Patel 17.4 15 16.7
Patrick Patel 20.8 18 28
Pravin Patel 21.4 18 26.4
Raj Dattani 17.6 16 0
Raj Davda 25.9 23 23.9
Raj Patel 17.6 16 17.9
Rakesh Gupta 13.7 12 14.7
Rishi Kapur 28 25 0
Rishi Pindoria 25.2 22 24
Sanjay Thakkar 28 25 24.9
Shailen Devani 12.6 11 12.5
Shesh Patel 16.2 14 17.5
Shital Thakkar 6.5 6 8.6
Shreya Devani 11.8 11 14.5
Snehal Radia 23.7 21 24.3
Sunil Naik 12.2 11 0
Sunil Pindoria 12.5 11 13.4
Vijay Pindoria 15.5 14 18.7
Vijay Vaghjiani 13.3 11 13.3
Vinny Bulsara 16.2 14 15.7
Vithal Adatia 27.8 25 25