You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Stableford Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 21.5 19 21.8
Amo Amin 23 20 0
Ash Amin 8.4 7 9.6
Ash Hirani 22.8 20 0
Baz Hirani 18 16 0
Bhavesh Pattani 23.8 21 26.8
Channa Wijeratne 20.1 18 17.8
Dharmesh Patel 13.5 12 14
Dhiren Morzaria 18.6 17 20.4
Dhruva Adatia 19.8 18 20
Dipak Chavda 15.3 13 14.7
Dipesh Patel 28 25 27.4
Elaish Amin 18.6 17 25.9
Etan Patel 8.4 7 8.8
Faisal Shivji 13.9 12 18.3
Harry Vaghjiani 15.5 14 21.5
Harvey Bhachu 12.9 11 0
Hement Patel 10.1 9 15
Hitesh Bhudia 21.8 19 0
Hitesh Patel 13 11 14
Honey Patel 10.2 9 0
Jayesh Kotecha 18.2 16 22.5
Kanti Mepani 13.8 12 15
Kesh Patel 16.7 15 14.3
Kiran Patel 18 16 15.8
Mayur Patel 8.2 7 8.7
Milan Adatia 18 16 18.8
Neal Parmar 20.4 18 21.7
Nikhil Patel 27.7 25 28
Nish Patel 17 15 16.7
Patrick Patel 21.2 18 28
Pravin Patel 21.6 19 26.4
Raj Dattani 17.6 16 0
Raj Davda 25.9 23 23.9
Raj Patel 16.8 15 17.9
Rakesh Gupta 13.7 12 14.7
Rishi Kapur 28 25 0
Rishi Pindoria 25.2 22 24
Sanjay Thakkar 28 25 24.9
Shailen Devani 12.6 11 12.5
Shesh Patel 16.4 14 17.5
Shital Thakkar 7.2 6 8.6
Shreya Devani 11.8 11 14.5
Snehal Radia 24.4 21 24.3
Sunil Naik 13 11 0
Sunil Pindoria 12.5 11 13.4
Vijay Pindoria 15.3 13 18.7
Vijay Vaghjiani 13.3 11 13.3
Vinny Bulsara 14.6 13 15.7
Vithal Adatia 28 25 25