You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Stableford Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 21.5 19 21.8
Ash Amin 7.6 7 9.6
Ash Hirani 21.9 19 0
Baz Hirani 20.2 18 0
Bhavesh Pattani 25.7 23 26.8
Channa Wijeratne 20.1 18 17.8
Dharmesh Patel 13.2 11 14
Dhiren Morzaria 21.3 18 20.4
Dhruva Adatia 22.6 20 20
Dipak Chavda 15 13 14.7
Dipesh Patel 28 25 27.4
Elaish Amin 18.6 17 25.9
Etan Patel 7.3 6 8.8
Faisal Shivji 13.6 12 18.3
Harry Vaghjiani 17 15 21.5
Harvey Bhachu 12.9 11 0
Hement Patel 11.1 10 15
Hitesh Bhudia 21.4 18 0
Hitesh Patel 12.2 11 14
Honey Patel 11.4 10 0
Jayesh Kotecha 19.8 18 22.5
Kanti Mepani 13.4 11 15
Kesh Patel 15.9 14 14.3
Kiran Patel 17.7 16 15.8
Mayur Patel 6.9 6 8.7
Milan Adatia 20.3 18 18.8
Neal Parmar 19.4 17 21.7
Nikhil Patel 27.7 25 28
Nish Patel 17.4 15 16.7
Patrick Patel 20.8 18 28
Pravin Patel 21 18 26.4
Raj Davda 25.9 23 23.9
Raj Patel 17.6 16 17.9
Rakesh Gupta 13.7 12 14.7
Rishi Kapur 28 25 0
Rishi Pindoria 25.2 22 24
Sanjay Thakkar 28 25 24.9
Shailen Devani 12.3 11 12.5
Shesh Patel 15.9 14 17.5
Shital Thakkar 6.5 6 8.6
Shreya Devani 13.6 12 14.5
Snehal Radia 23.7 21 24.3
Sunil Pindoria 13.5 12 13.4
Vijay Pindoria 15.5 14 18.7
Vijay Vaghjiani 12.5 11 13.3
Vinny Bulsara 16 14 15.7
Vithal Adatia 27 24 25