You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 17 18
Amo Amin 17.4 18
Ash Amin 7.7 8.3
Ash Hirani 16.2 15
Baz Hirani 17.5 16.8
Channa Wijeratne 22.7 20.4
Cheraag Amin 15.4 18
Danik Mashru 13.1 0
Dharmesh Patel 12.4 12.3
Dhruva Adatia 17.9 18.2
Dipak Chavda 18.3 16.4
Elaish Amin 17.7 15.3
Etan Patel 10.5 10.4
Faisal Shivji 12.9 12.5
Geets Patel 19 24
Harry Vaghjiani 15.9 13.4
Harvey Bhachu 16.2 14.1
Hem Kothari 22.2 0
Hitesh Bhudia 20.2 20
Hitesh Patel 14.3 13.9
Honey Patel 10.3 9.4
Indy Jassal 20.9 20.8
Jayesh Kotecha 14.2 14.4
Kanti Mepani 9.8 11.8
Kesh Patel 15.7 13.9
Kiran Patel 19 18.4
Martin Halai 18.9 19.2
Mayur Patel 15.6 10.8
Milan Adatia 19.5 17.5
Mux Halai 23.5 21.4
Nabs Halai 23.3 0
Neal Parmar 14 16.4
Nikhil Patel 17.5 18.4
Nish Patel 17.3 15.4
Nish R Patel 24 0
Patrick Patel 21.8 21.2
Prav Patel 14 0
Pravin Patel 19.1 16.3
Raj Patel 15.8 16.1
Rakesh Gupta 21 15
Ramesh Halai 20.3 0
Randeep Saini 8.9 15
Ravi Outar 24 0
Rikin Amin 14.6 23.8
Rishi Kapur 24 24
Rishi Pindoria 15.8 17.5
Rupen Patel 19.9 18
Sanjay Thakkar 24 24
Sat Popat 16 0
Sham Ganatra 17.6 22.4
Shesh Patel 13 12.1
Shital Thakkar 8.8 8.3
Shiv Popat 23.9 0
Snehal Radia 21.6 20.8
Sunil Pindoria 15.1 14
Vijay Pindoria 16 15
Vijay Vaghjiani 11.6 12.4
Vinny Bulsara 15.6 13.4
Vithal Adatia 23.1 22.7