You are logged in as:Visitor

Full Name Current Handicap Old Handicap
Aman Chauhan 19.5 18
Amo Amin 16.6 18
Ash Amin 7.9 8.3
Ash Hirani 14.9 15
Baz Hirani 17.5 16.8
Channa Wijeratne 22.7 20.4
Cheraag Amin 16.1 18
Dharmesh Patel 12.5 12.3
Dhruva Adatia 18.4 18.2
Dipak Chavda 17.6 16.4
Elaish Amin 17.5 15.3
Etan Patel 10.4 10.4
Faisal Shivji 13 12.5
Geets Patel 19 24
Harry Vaghjiani 14.2 13.4
Harvey Bhachu 16.2 14.1
Hem Kothari 22.2 0
Hitesh Bhudia 19.6 20
Hitesh Patel 14.6 13.9
Honey Patel 10.3 9.4
Indy Jassal 20.9 20.8
Jayesh Kotecha 14.2 14.4
Kanti Mepani 9.4 11.8
Kesh Patel 15.4 13.9
Kiran Patel 19 18.4
Martin Halai 18 19.2
Mayur Patel 15.6 10.8
Milan Adatia 19.6 17.5
Mux Halai 24 21.4
Nabs Halai 22.4 0
Neal Parmar 14.4 16.4
Nikhil Patel 17.5 18.4
Nish Patel 16.5 15.4
Nish R Patel 24 0
Patrick Patel 20 21.2
Pravin Patel 19.2 16.3
Raj Patel 16.9 16.1
Rakesh Gupta 20 15
Ramesh Halai 20.3 0
Randeep Saini 9.2 15
Ravi Outar 23.7 0
Rikin Amin 16.1 23.8
Rishi Kapur 24 24
Rishi Pindoria 15.4 17.5
Rupen Patel 19.1 18
Sanjay Thakkar 24 24
Sat Popat 15.8 0
Sham Ganatra 17.4 22.4
Shesh Patel 12.8 12.1
Shital Thakkar 8.6 8.3
Snehal Radia 21.4 20.8
Sunil Pindoria 14.9 14
Vijay Pindoria 15.8 15
Vijay Vaghjiani 12.6 12.4
Vinny Bulsara 14.4 13.4
Vithal Adatia 22.2 22.7