You are logged in as:Visitor

Current Members

Name Joined Events Eligiable Events Played Events Missed
Ash Amin 4/1/1999 114 114 0
Vinny Bulsara 4/1/1999 114 111 3
Hitesh Patel 4/1/1999 114 97 17
Etan Patel 4/1/2001 102 90 12
Mayur Patel 4/1/1999 114 90 24
Kesh Patel 4/1/2002 96 89 7
Shesh Patel 4/1/1999 114 84 30
Vijay Vaghjiani 4/1/2003 90 80 10
Shailen Devani 5/1/1999 113 77 36
Dipak Chavda 4/1/1999 114 74 40
Shreya Devani 5/1/1999 113 73 40
Rakesh Gupta 4/1/2002 96 73 23
Faisal Shivji 4/1/2003 90 71 19
Sanjay Thakkar 4/1/1999 114 69 45
Nish Patel 4/1/1999 114 66 48
Kiran Patel 5/1/2001 101 58 43
Harry Vaghjiani 5/1/2007 62 57 5
Milan Adatia 4/1/2002 96 57 39
Shital Thakkar 4/1/1999 114 57 57
Raj Davda 4/1/2001 102 49 53
Vijay Pindoria 8/1/2006 65 41 24
Harvey Bhachu 4/1/2003 90 41 49
Dhiren Morzari 5/1/2005 76 40 36
Snehal Radia 5/1/1999 113 39 74
Neal Parmar 5/1/2005 76 39 37
Sunil Pindoria 8/1/2006 65 37 28
Aman Chauhan 8/1/2006 65 37 28
Elaish Amin 5/1/2007 62 35 27
Kanti Mepani 4/1/2010 42 35 7
Patrick Patel 4/1/2005 77 34 43
Channa Wijeratne 6/1/2002 93 34 59
Pravin Patel 4/1/2008 56 32 24
Dipesh Patel 4/1/2002 96 31 65
Raj Patel 7/1/2010 39 29 10
Jayesh Kotecha 4/1/2009 49 17 32
Bhavesh Pattani 8/1/2006 65 12 53
Hemant Patel 5/1/2013 20 10 10
Dharmesh Patel 5/1/2015 6 6 0
Nikhil Patel 4/1/2015 7 4 3
Vithal Adatia 4/1/2015 7 3 4
Dhruva Adatia 4/1/2015 7 2 5
Rishi Pindoria 4/1/2015 7 1 6

Past Members and Guests

Name Joined Events Eligiable Events Played Events Missed
Honey Patel 4/1/2002 54 59 -5
Raj Dattani 6/1/2004 75 46 29
Minesh Patel 4/1/2002 54 39 15
Anil Desai 5/1/2002 53 38 15
Raja Patel 4/1/2002 54 38 16
Sital Patel 4/1/2004 42 34 8
Sammat Patel 4/1/2004 42 32 10
Dax 4/1/1999 58 31 27
Chan 5/1/1999 36 31 5
Chico Mehta 5/1/2002 53 28 25
Vijay Dabasia 8/1/2006 44 28 16
Ramesh Patel 4/1/2002 54 25 29
Nink 4/1/1999 30 23 7
Sandy Sandhu 6/1/2004 33 22 11
Dravish Hamin 8/1/2006 23 19 4
Navdip Gill 4/1/2006 28 16 12
Paresh Mehta 5/1/2002 39 16 23
Sanjay Mehta 9/1/2002 49 15 34
Bsharat Hussain 7/1/2003 45 15 30
Shanil Patel 5/1/2007 20 14 6
Veenay 4/1/2001 25 14 11
Sandy Sandhu 6/1/2010 33 13 20
Jignesh 4/1/2003 13 11 2
Ravi Outar 8/1/2003 44 11 33
Kush Patel 5/1/2008 13 10 3
Ashish Tawakley 8/1/2007 16 10 6
Deepak Sehmi 8/1/2006 23 9 14
Gordhan Parmar 5/1/2007 20 9 11
Rajesh Patel 5/1/2008 13 9 4
Veshram Patel 5/1/2008 13 9 4
Manji Keria 5/1/2008 13 9 4
Naren Rupalia 5/1/2008 13 9 4
Bhavin Patel 4/1/2013 14 7 7
Sachin Pobari 5/1/2008 13 6 7
Amit 4/1/2000 31 6 25
Andy Patel 4/1/2013 14 5 9
Mukesh 4/1/2003 6 4 2
Vinod 5/1/1999 29 3 26
Bipin 5/1/1999 29 3 26
Harry 5/1/1999 29 3 26
Ashit 4/1/2001 25 3 22
Jitu 5/1/1999 29 2 27
Suresh 4/1/2003 6 2 4
Hasu 5/1/1999 29 2 27
Sandy Kumar 6/1/2002 10 1 9